Art. 10.2.3. De premies toegekend in het kader van meerjarenpremieovereenkomsten zoals vermeld in artikel 10.2.1, eerste lid, 2, worden vastgelegd op jaarbasis.