Art. 10.4.1. Er worden geen premies, subsidies of toelagen verleend aan ondernemingen die op de indieningsdatum:
1° achterstallige schulden hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
2° in moeilijkheden zijn als vermeld in artikel 2, 18, van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieėn steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;
3° een procedure op basis van Europees of nationaal recht hebben lopen waarbij toegekende steun wordt teruggevorderd.