Onderafdeling 3.
Wijzigingen van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996


Art. 12.1.10. In artikel 42, 2, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, laatst gewijzigd bij het decreet van 29 april 2011, wordt punt 2 opgeheven.

Art. 12.1.11. In artikel 71, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede zoals bedoeld in artikel 11, 8, van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten vervangen door de woorden als vermeld in artikel 10.2.1, 1, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 .