Art. 12.1.11. In artikel 71, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede zoals bedoeld in artikel 11, 8, van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten vervangen door de woorden als vermeld in artikel 10.2.1, 1, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 .