Art. 12.1.20. In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 10 maart 2006 en 27 april 2007, wordt in hetzelfde hoofdstuk III/l, een artikel 8/2 ingevoegd, dat luidt als volgt :
Art. 8/2. De Vlaamse Regering :
1 bepaalt de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Heraldische Raad;
2 benoemt de leden en plaatsvervangers van de Vlaamse Heraldische Raad;
3 stelt de nodige middelen ter beschikking van de Vlaamse Heraldische Raad;
4 stelt een huishoudelijk reglement vast na de Vlaamse Heraldische Raad te hebben gehoord. .