Art. 12.1.23. In artikel 1 van het decreet van 8 december 1998 houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begrotingscontrole 1998 wordt de zinsnede artikel 11, 8, van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten vervangen door de zinsnede artikel 10.2.1, 1, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 .