Art. 12.1.24. In artikel 2 van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 10 maart 2006, wordt punt 5 vervangen door wat volgt :
5 de commissie : de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed. .