Art. 12.1.27. In hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 maart 2006, wordt aan hetzelfde hoofdstuk VI een artikel 15 toegevoegd, dat luidt als volgt :
Art. 15. De Vlaamse Regering :
1 bepaalt de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed;
2 benoemt de leden en plaatsvervangers van de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed;
3 stelt de nodige middelen ter beschikking van de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed. .