Art. 12.1.37. In artikel 34 van het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt :
1. Vanaf het werkingsjaar 2009 worden de volgende decreten uitgevoerd binnen de perken van de op de begroting goedgekeurde kredieten : 1 het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid; 2 het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. .