Art. 12.1.42. In artikel 4.7.16, 1, tweede lid, van dezelfde codex wordt de zinsnede of in artikel 11, 4, vierde lid, van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- of dorpsgezichten opgeheven.