Afdeling III.
Strafbepalingen


Art. 70bis. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de personen, vermeld in artikel 61.

Art. 71.

§ 1.

Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van honderd euro tot honderdduizend euro of met een van die straffen, wordt gestraft:

eenieder die in een periode van vijf kalenderjaren hetzij eenzelfde van de in uitvoering van artikel 14, 15 of 62 opgelegde maatregelen meerdere malen niet heeft nageleefd, hetzij verschillende van de in uitvoering van artikel 14, 15 of 62 opgelegde maatregelen niet heeft nageleefd;
eenieder die zich verzet tegen de uitvoering van de opdrachten van controle, toezicht en opsporing waarmee de in artikel 61, § 3, bedoelde personen belast zijn;
eenieder die opzettelijk de bevelen opgelegd door de toezichthoudende ambtenaar, vermeld in artikel 61, § 3, niet uitvoert of de administratieve geldboeten niet betaalt.

 

§ 2.

Met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een geldboete van honderd euro tot honderdduizend euro, of met één van die straffen alleen, wordt gestraft:

eenieder die met overtreding van dit decreet de in zijn bedrijf geproduceerde dierlijke mest, andere meststoffen of kunstmest niet overeenkomstig de bepalingen van dit decreet afzet, of het bewijs niet levert dat dit is geschied;
eenieder die op landbouwgrond een hoeveelheid dierlijke mest, andere meststoffen of kunstmest opbrengt of laat opbrengen, groter dan de in dit decreet toegelaten hoeveelheden.

Art. 72. De werkgever is burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de gerechtskosten, waartoe zijn aangestelden of lasthebbers zijn veroordeeld.