Onderafdeling I.
Definities en toepassingsgebied


Art. 82bis.

Art. 82bis. In deze afdeling wordt verstaan onder:

1 aanvrager: de huidige of vroegere eigenaar, gebruiker, exploitant of zijn gemandateerde die zich aanmeldt bij het Fonds;
2 Fonds: de rechtspersoon die erkend is conform artikel 14 van het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018;
3 gasolietank: elke tank die bij de eindgebruiker ligt voor opslag van gasolie voor verwarming, ongeacht het inhoudsvermogen, die gebruikt wordt of werd voor de verwarming van gebouwen, met inbegrip van alle leidingen van en naar de tank en de aansluitingen op de verwarmingsinstallatie;
4 samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018: het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden.


Art. 82ter.

De bepalingen van deze afdeling zijn alleen van toepassing op de bodemverontreiniging waarvoor het Fonds een aanvraag tot tussenkomst in het kader van titel III van het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 ontvankelijk en volledig heeft verklaard.