Art. 82quater.

De bodemverontreiniging, vermeld in artikel 82ter, wordt behandeld conform de procedure, vermeld in artikel 82quinquies tot en met 82decies. Als die procedure wordt gevolgd, zijn artikel 9, 2 tot en met 4, en artikel 19 niet van toepassing.