Art. 82quinquies.

1.

Een gasolietankgerelateerd bodemonderzoek wordt uitgevoerd en het verslag ervan bezorgd onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige conform de standaardprocedure, vastgesteld door de Vlaamse Regering op voorstel van de OVAM. Bij gebrek aan een dergelijke standaardprocedure wordt het gasolietankgerelateerde bodemonderzoek uitgevoerd volgens een code van goede praktijk.


2.

Als uit het gasolietankgerelateerde bodemonderzoek blijkt dat het saneringscriterium, vermeld in artikel 9, 3, of artikel 19, 2, is bereikt, stelt de bodemsaneringsdeskundige in het verslag van het gasolietankgerelateerde bodemonderzoek maatregelen voor om de bodemverontreiniging te behandelen.


De volgende instantie spreekt zich in dat geval uit over de voorgestelde maatregelen:

1 als de voormelde maatregelen handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die vergunningsplichtig zijn krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid of krachtens titel IV, hoofdstuk II, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009: de OVAM;
2 in het andere geval: het Fonds.