Art. 82sexies.

Binnen zestig dagen na de ontvangst van het verslag van het gasolietankgerelateerde bodemonderzoek brengt het Fonds de aanvrager op de hoogte van:

1 de conclusie van het gasolietankgerelateerd bodemonderzoek;
2 in het geval, vermeld in artikel 82quinquies, 2, tweede lid, 2: de beslissing van het Fonds over de voorgestelde maatregelen. Als de maatregelen handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die meldingsplichtig zijn krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid of krachtens titel IV, hoofdstuk II, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geldt de beslissing van het Fonds over de voorgestelde maatregelen als meldingsakte.