Art. 82septies.

§ 1.

Als de maatregelen, vermeld in artikel 82sexies van dit decreet, handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die vergunningsplichtig zijn krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid of krachtens titel IV, hoofdstuk II, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, bezorgt het Fonds het gasolietankgerelateerde bodemonderzoek aan de OVAM.

 

§ 2.

De volgende bepalingen zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing op het gasolietankgerelateerd bodemonderzoek:

de bepalingen van artikel 47bis en 47ter;
de bepalingen over de kennisgeving door de OVAM die vastgesteld zijn krachtens artikel 48;
de bepalingen over het openbaar onderzoek en de adviesverlening die vastgesteld zijn krachtens artikel 49, zijn van overeenkomstige toepassing.

 

In afwijking daarvan zijn die bepalingen niet van toepassing als de maatregelen die opgenomen zijn in het gasolietankgerelateerde bodemonderzoek, kunnen worden uitgevoerd in maximaal honderdtachtig dagen.

 

§ 3.
Na afloop van het openbaar onderzoek en de adviesverlening en uiterlijk negentig dagen na de ontvangst van het gasolietankgerelateerde bodemonderzoek spreekt de OVAM zich uit over de voorgestelde maatregelen, en brengt ze de volgende instanties en personen op de hoogte van de beslissing over de voorgestelde maatregelen:

het Fonds;
de aanvrager;
in voorkomend geval, de eigenaars en gebruikers van gronden waarop maatregelen in het kader van het onderzoek zullen worden uitgevoerd;
in voorkomend geval, het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de gronden gelegen zijn waarop de maatregelen in het kader van het onderzoek zullen worden uitgevoerd;
in voorkomend geval, de andere overheidsorganen die advies hebben uitgebracht.

 

Op bevel van de burgemeester wordt de beslissing van de OVAM houdende de goedkeuring van de voorgestelde maatregelen binnen tien dagen na de ontvangst ervan bekendgemaakt door aanplakking van het bericht op de plaats waar de maatregelen in het kader van het onderzoek gepland zijn, alsook de plaatsen die voorbehouden zijn voor de officiële berichten van bekendmaking, en gedurende dertig dagen ter inzage gelegd bij de diensten van het gemeentebestuur.


§ 4.

Als de maatregelen die opgenomen zijn in het verslag van het gasolietankgerelateerde bodemonderzoek, handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die vergunningsplichtig zijn krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid of krachtens titel IV, hoofdstuk II, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, geldt de beslissing van de OVAM houdende de goedkeuring van de voorgestelde maatregelen als omgevingsvergunning.