D.
Evaluatierapport en eindverklaring

Art. 82novies.

Na de uitvoering van de maatregelen, vermeld in artikel 82sexies, wordt een evaluatierapport opgesteld waarin de resultaten van de maatregelen worden opgenomen.


Het evaluatierapport wordt opgesteld en bezorgd onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige conform de standaardprocedure, vastgesteld door de Vlaamse Regering op voorstel van de OVAM. Bij gebrek aan een dergelijke standaardprocedure wordt het gasolietankgerelateerd bodemonderzoek uitgevoerd volgens een code van goede praktijk.
 


Art. 82decies.

Als de doelstellingen van de maatregelen, vermeld in artikel 82sexies, worden bereikt, levert de OVAM een eindverklaring af waarin de resultaten van de uitgevoerde maatregelen worden vastgesteld. De OVAM bezorgt de eindverklaring aan de aanvrager en het Fonds.


Alle belanghebbenden kunnen tegen de beslissing van de OVAM een beroep indienen bij de Vlaamse Regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 153 tot en met 155.