Art. 82novies.

Na de uitvoering van de maatregelen, vermeld in artikel 82sexies, wordt een evaluatierapport opgesteld waarin de resultaten van de maatregelen worden opgenomen.


Het evaluatierapport wordt opgesteld en bezorgd onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige conform de standaardprocedure, vastgesteld door de Vlaamse Regering op voorstel van de OVAM. Bij gebrek aan een dergelijke standaardprocedure wordt het gasolietankgerelateerd bodemonderzoek uitgevoerd volgens een code van goede praktijk.