Art. 79. In artikel 33ter, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 1999 en gewijzigd bij de decreten van 3 maart 2000, 8 december 2000, 9 maart 2001, 28 maart 2003 en 22 april 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1. in 1, worden de woorden "tot en met 31 december 2006" vervangen door de woorden "tot en met 31 december 2007";
  2. in 1 worden a) en b) opgeheven;
  3. het 2 wordt opgeheven.