Art. 74. Artikel 1bis, 2, 2, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt opgeheven.