Art. 76. In artikel 6, 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 mei 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1. het woord Meststoffendecreet wordt telkens vervangen door de woorden Mestdecreet van 22 december 2006 ;
  2. het 7 en het 9 worden opgeheven.