Hoofstuk 1.
Inleidende bepalingen


Art. 12.1.1.

Voor de toepassing van deze titel zijn de definities, vermeld in artikel 3 van de verordening (EU) nr. 511/2014, van toepassing en wordt in deze titel verstaan onder:

1 verordening (EU) nr. 511/2014: de verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie;
2 uitvoeringsverordening (EU) 2015/1866: de uitvoeringsverordening (EU) 2015/1866 van de Commissie van 13 oktober 2015 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat het register van collecties, het toezicht op de naleving door gebruikers en beste praktijken betreft;
3 Vlaamse genetische rijkdommen: de genetische rijkdommen, vermeld in artikel 2 van de verordening (EU) nr. 511/2014, die in situ aanwezig zijn in het Vlaamse Gewest of ex situ bewaard worden in het Vlaamse Gewest, met uitzondering van de genetische rijkdommen die bewaard worden door de onderzoeksinstellingen die onder de federale bevoegdheid ressorteren.

Art. 12.1.2.

Deze titel is van toepassing op de genetische rijkdommen, de traditionele kennis met betrekking tot genetische rijkdommen en de voordelen die eruit voortvloeien, vermeld in artikel 2 van de verordening (EU) nr. 511/2014.