Hoofdstuk 3.
Bevoegde instantie


Afdeling 1.
Aanduiding


Art. 12.3.1.

De Vlaamse Regering duidt voor elk van de taken, vermeld in afdeling 2, de instantie of instanties aan die bevoegd zijn voor de uitvoering ervan.


Afdeling 2.
Taken


Onderafdeling 1.
Collecties


Art. 12.3.2.

De bevoegde instantie:

onderzoekt de verzoeken tot inschrijving van een collectie of van een gedeelte daarvan in het register, vermeld in artikel 5, lid 2, van de verordening (EU) nr. 511/2014, en artikel 3, lid 2 tot en met lid 4, van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/1866;
staat in voor de verificatie, vermeld in artikel 5, lid 4, van de verordening (EU) nr. 511/2014, en artikel 4 van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/1866, van een Vlaamse collectie of van een gedeelte daarvan. Een Vlaamse collectie is een collectie als vermeld in artikel 3, 9°, van de verordening (EU) nr. 511/2014, die zich bevindt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, met uitzondering van de collecties die bewaard worden door de federale wetenschappelijke onderzoeksinstellingen.

 

De Vlaamse Regering kan nadere procedurele regels vaststellen over de indiening van het verzoek tot opname in het register van collecties in de EU, vermeld in artikel 5, lid 2, van de verordening (EU) nr. 511/2014, over de behandeling van het verzoek door de bevoegde instantie, vermeld in het eerste lid, 1°, alsook over de periodieke controle en de regelmatige verificatie van collecties die zijn opgenomen in het register van collecties van de EU en over de vaststelling van remediërende maatregelen en acties, corrigerende maatregelen en acties, en tussentijdse maatregelen als vermeld in het eerste lid, 2°.

 


Art. 12.3.3.

Tegen de beslissing tot weigering van het verzoek tot opname in het register van collecties in de EU, vermeld in artikel 12.3.2, kan beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering of haar gemachtigde.

 

De Vlaamse Regering kan nadere procedurele regels vaststellen over de modaliteiten van dat beroep.

 


Onderafdeling 2.
Controle


Art. 12.3.4.

Elke in het Vlaamse Gewest gevestigde ontvanger van financiële middelen die worden aangewend voor onderzoek dat betrekking heeft op het gebruik van genetische rijkdommen of traditionele kennis met betrekking tot genetische rijkdommen, dient conform artikel 5 van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/1866, de zorgvuldigheidsverklaring, vermeld in artikel 7, lid 1, van de (EU) nr. verordening 511/2014, in.

 

Met toepassing van artikel 5, lid 1 tot en met lid 3 en lid 5, van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/1866, wordt de zorgvuldigheidsverklaring, vermeld in het eerste lid, in de volgende gevallen ingediend bij de bevoegde instantie:

het onderzoeksproject ontvangt middelen uit meer dan één bron of betreft meer dan één ontvanger van de middelen en de ontvanger of ontvangers beslissen om maar één verklaring in te dienen, door de projectcoördinator die in het Vlaamse Gewest gevestigd is;
het onderzoeksproject wordt in een lidstaat van de Europese Unie gevoerd, heeft een projectcoördinator die niet in de Unie gevestigd is, ontvangt middelen uit meer dan één bron of betreft meer dan één ontvanger van de middelen, en de ontvanger of ontvangers beslissen de enige verklaring in te dienen in het Vlaamse Gewest door de projectcoördinator;
in andere gevallen dan de gevallen, vermeld in punt 1° of 2°, als één van de volgende gevallen van toepassing is:
  a) als de ontvanger van de middelen in het Vlaamse Gewest gevestigd is;
  b)

als de ontvanger van de middelen niet in de Europese Unie gevestigd is, maar het onderzoek in het Vlaamse Gewest wordt gevoerd.

 

Voor het gebruik van genetische rijkdommen of traditionele kennis met betrekking tot genetische rijkdommen, dient elke gebruiker die in het Vlaamse Gewest gevestigd is, de zorgvuldigheidsverklaring, vermeld in het eerste lid, in bij de bevoegde instantie, conform artikel 7, lid 2, van de verordening (EU) nr. 511/2014 en artikel 6 van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/1866.