Onderafdeling 1.
Collecties


Art. 12.3.2.

De bevoegde instantie:

onderzoekt de verzoeken tot inschrijving van een collectie of van een gedeelte daarvan in het register, vermeld in artikel 5, lid 2, van de verordening (EU) nr. 511/2014, en artikel 3, lid 2 tot en met lid 4, van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/1866;
staat in voor de verificatie, vermeld in artikel 5, lid 4, van de verordening (EU) nr. 511/2014, en artikel 4 van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/1866, van een Vlaamse collectie of van een gedeelte daarvan. Een Vlaamse collectie is een collectie als vermeld in artikel 3, 9°, van de verordening (EU) nr. 511/2014, die zich bevindt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, met uitzondering van de collecties die bewaard worden door de federale wetenschappelijke onderzoeksinstellingen.

 

De Vlaamse Regering kan nadere procedurele regels vaststellen over de indiening van het verzoek tot opname in het register van collecties in de EU, vermeld in artikel 5, lid 2, van de verordening (EU) nr. 511/2014, over de behandeling van het verzoek door de bevoegde instantie, vermeld in het eerste lid, 1°, alsook over de periodieke controle en de regelmatige verificatie van collecties die zijn opgenomen in het register van collecties van de EU en over de vaststelling van remediėrende maatregelen en acties, corrigerende maatregelen en acties, en tussentijdse maatregelen als vermeld in het eerste lid, 2°.

 


Art. 12.3.3.

Tegen de beslissing tot weigering van het verzoek tot opname in het register van collecties in de EU, vermeld in artikel 12.3.2, kan beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering of haar gemachtigde.

 

De Vlaamse Regering kan nadere procedurele regels vaststellen over de modaliteiten van dat beroep.