Art. 12.3.3.

Tegen de beslissing tot weigering van het verzoek tot opname in het register van collecties in de EU, vermeld in artikel 12.3.2, kan beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering of haar gemachtigde.

 

De Vlaamse Regering kan nadere procedurele regels vaststellen over de modaliteiten van dat beroep.