Onderafdeling 6.5.
Asbestdeskundigen


Art. 33/16.

De asbestdeskundige inventarisatie, vermeld in artikel 33/10, is een onafhankelijke deskundige die gecertificeerd is door een certificatie-instelling.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de certificering van een asbestdeskundige inventarisatie, de nadere regels voor de kwaliteitsborging, de voorwaarden voor het gebruik van het certificaat en de voorwaarden en de procedure tot schorsing en opheffing van het certificaat.

Certificatie-instellingen voor de certificering van asbestdeskundigen inventarisatie en de kwaliteitsborging ervan beschikken over een erkenning. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de procedure voor de erkenning, de voorwaarden en de procedure voor de schorsing en de opheffing van de erkenning en de voorwaarden voor het gebruik van de erkenning. De Vlaamse Regering legt ook de taken en kwaliteitseisen vast en kan een instantie aanwijzen die ermee belast is de erkenning van de certificatie-instellingen te controleren.

De OVAM is van rechtswege gecertificeerd als asbestdeskundige inventarisatie.

Voor de certificering van een asbestdeskundige inventarisatie als vermeld in het eerste en het tweede lid, en de erkenning van een certificatie-instelling als vermeld in het derde lid, kan een certificatiereglement opgesteld worden. De Vlaamse Regering kan bepalen hoe dit certificatiereglement wordt vastgesteld en kan de inhoud ervan bepalen.


Art. 33/17.

Een sectorraad Asbest wordt samengesteld als sectoraal adviesorgaan, op initiatief van de OVAM. Een natuurlijk persoon, aangewezen door de OVAM, treedt op als voorzitter.


De sectorraad Asbest kan niet-bindend advies geven over:

1 beroepsprocedures bij de interne beroepscommissie van een certificatie-instelling Asbest;
2 vragen van certificatie-instellingen Asbest inzake klachten, schorsings- of opheffingsdossiers van certificaathouders;
3 de marktwerking inzake asbestinventarisatie.


De Vlaamse Regering kan de modaliteiten van de werking en de samenstelling van de sectorraad Asbest verder uitwerken.