Art. 88.

1

De bepalingen van dit decreet treden in werking op 1 januari 2007, met uitzondering van :

  1. artikelen 30, 6, 31, en 34 tot en met 37, die in werking treden op de data, die door de Vlaamse Regering worden bepaald, en ten laatste op 1 januari 2008;
  2. artikel 77, dat in werking treedt op 1 juni 2006.

2

De bestaande reglementaire bepalingen die onder het toepassingsgebied van dit decreet vallen en die niet strijdig zijn met dit decreet, blijven van kracht totdat ze worden gewijzigd, opgeheven of vervangen door besluiten genomen ter uitvoering van dit decreet.
Overtredingen op de in het eerste lid bedoelde reglementaire bepalingen na het van kracht worden van dit decreet worden gestraft met straffen bepaald bij dit decreet.