Onderafdeling 5.32.8.4.1.
Algemeen

Art. 5.32.8.4.1.1.

Het zwemwater voldoet aan de milieukwaliteitsnormen, vermeld in artikel 1 van deel II van bijlage 2.3.3, die bij dit besluit is gevoegd.


Art. 5.32.8.4.1.2.

Tijdens de week die aan het badseizoen voorafgaat, en daarna ten minste om de veertien dagen tijdens dat seizoen wordt op kosten van de exploitant een bacteriologisch onderzoek op een representatief staal van het zwemwater uitgevoerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein drinkwater als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL.

 

Het bacteriologische onderzoek wordt minstens gedurende de uitbating uitgevoerd.

 

Het laboratorium bezorgt de analyseresultaten van het bacteriologische onderzoek rechtstreeks t aan de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid. Als een mogelijke proliferatie van cyanobacteriën wordt vastgesteld, meldt de exploitant dit onmiddellijk aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

 


Art. 5.32.8.4.1.3.

De meest recente meetresultaten van de uitgevoerde bemonsteringen van het water hangen op goed zichtbare plaatsen in de inrichting.


Art. 5.32.8.4.1.4.

Als het water ververst wordt, wordt er water van betrouwbare kwaliteit gebruikt.


Art. 5.32.8.4.1.5.

Er zijn stortbaden aanwezig. De stortbaden zijn voorzien van water met aangepaste temperatuur, afkomstig van een warmwaterinstallatie met water van ten minste 60 °C. Het mengventiel is in de onmiddellijke nabijheid van het stortbad geplaatst. Bij open zwemgelegenheden en zones voor waterrecreatie waarvoor de eerste vergunning is verleend vóór 1 oktober 2019, gelden de tweede en de derde zin van dit artikel vanaf 1 oktober 2022.


Art. 5.32.8.4.1.6.

De exploitant voert een reglement van interne orde in om de goede exploitatie te verzekeren. Dat reglement wordt in de inrichting opgehangen op plaatsen die voor de bezoekers duidelijk zichtbaar zijn.

Het reglement, vermeld in het eerste lid, omvat minstens de volgende punten:

de directie heeft het recht om elke persoon die een risico kan zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de inrichting te verbieden;
het is verboden zeep te gebruiken op andere plaatsen dan in de sanitaire voorzieningen;
kinderen van minder dan 6 jaar zijn altijd vergezeld van een toezichthoudende volwassene;
met uitzondering van assistentiehonden op het strand, worden honden of andere huisdieren niet toegelaten in het water of op het strand;
assistentiehonden op het strand worden, als de persoon met een handicap of ziekte in het water gaat, aangelijnd aan de aanlijnplaats voor assistentiehonden.

 


Art. 5.32.8.4.1.7.

De inrichting wordt voorzien van een veilige en gemakkelijk toegankelijke aanlijnmogelijkheid voor assistentiehonden.


Art. 5.32.8.4.1.8.

Het is verboden (potentieel) vervuilende stoffen te storten of te lozen.

 

Op regelmatige basis en naargelang de noodzaak ervan worden de cabines en het sanitair gereinigd en ontsmet. Het strand, de ligweide en de directe omgeving van het water worden dagelijks, onmiddellijk na de sluiting, ontdaan van afval.

 

In de inrichting zijn er voldoende vuilnisbakken aanwezig op gemakkelijk te bereiken plaatsen. De inhoud van die bakken wordt dagelijks afgevoerd.

 


Art. 5.32.8.4.1.9.

Op de bodem van de vijver bevinden zich geen voorwerpen waaraan de bezoekers zich kunnen verwonden.