Art. 39/2.

De erkende MER-co÷rdinator, vermeld in artikel 6, 1░, g):

1░ beschikt over de nodige vakliteratuur en gegevens over de uit te voeren taken met betrekking tot de erkenning;
2░ blijft op de hoogte van de recentste ontwikkelingen en wetgeving over milieueffectrapportage door daarvoor jaarlijks een bijscholing van minstens acht uur te volgen;
3░ de erkende MER-co÷rdinator garandeert een kwaliteitsvolle uitvoering van de werkzaamheden, die ook de objectieve en onafhankelijke uitvoering van de dienstverlening omvat.

á

De MER-co÷rdinator kan geen gebruik maken van zijn erkenning als de objectieve en onafhankelijke uitvoering van de dienstverlening ten aanzien van de opdrachtgever niet kan worden gewaarborgd. De beoordeling of de objectieve en onafhankelijke uitvoering van een dienstverlening kan worden gewaarborgd, gebeurt door de MER-co÷rdinator volgens de werkwijze, opgenomen in de standaardprocedure, vastgesteld door de minister. Deze standaardprocedure bevat een niet-limitatieve opsomming van de gevallen waarin, tot het bewijs van het tegendeel, wordt vermoed dat de MER-co÷rdinator zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt. In afwijking hiervan kan de MER-co÷rdinator toch gebruik maken van zijn erkenning als hij in het kader van de betrokken dienstverlening toepassing maakt van de beheersmaatregelen, opgenomen in de standaardprocedure.