Art. 7quaterdecies.

§ 1.

De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de commissie en de netbeheerder, de financieringswijze van het capaciteitsvergoedingsmechanisme en, in voorkomend geval, van de maatregelen vervat in de artikelen 7duodecies en 7terdecies, alsook de niet discriminerende nadere regels inzake de afwenteling van de te financieren bedragen. Hij wijst in hetzelfde besluit de contractuele tegenpartij aan en, in voorkomend geval, de administratieve en financiėle controles waaraan deze tegenpartij onderworpen is.

 

De eerste toepassing van de financieringswijze, zoals bepaald krachtens het eerste lid, vindt ten vroegste drie jaar voor de eerste periode van capaciteitslevering plaats. Het te financieren bedrag wordt bepaald rekening houdend met de geschatte kosten op basis van de resultaten van de eerste veilingen.

 

Het besluit bedoeld in het eerste lid, wordt geacht nooit uitwerking te hebben gehad, indien het niet bij wet bekrachtigd is binnen twaalf maanden na de datum van zijn inwerkingtreding.


§ 2.

In afwachting van de eerste toepassing van de financieringswijze bepaald krachtens paragraaf 1, worden de kosten van de netbeheerder verbonden aan de verplichtingen die hem worden opgelegd krachtens artikel 7undecies en, in voorkomend geval, krachtens artikel 7duodecies en artikel 7terdecies, gedekt door de toeslag op de tarieven bedoeld in artikel 7octies.