Art. 7undecies.

§ 1.

Er wordt een capaciteitsvergoedingsmechanisme ingesteld.


Het capaciteitsvergoedingsmechanisme functioneert op basis van periodieke veilingen met het oog op de toekenning van de capaciteitsvergoeding.


Het capaciteitsvergoedingsmechanisme is zodanig ontworpen dat de kostprijs ervan zo laag mogelijk blijft.


De opdrachten die in deze afdeling toegekend worden aan de netbeheerder en aan de contractuele tegenpartij, aangewezen in overeenstemming met artikel 7quaterdecies, maken openbaredienstverplichtingen uit.


§ 2.

Op basis van een methode die wordt vastgesteld door de Koning, op voorstel van de netbeheerder, opgesteld na raadpleging van de marktspelers en na advies van de commissie, stelt de netbeheerder, na raadpleging van de marktspelers over met name de basishypotheses,
de twee volgende verslagen op:

een eerste verslag [...] dat de berekeningen bevat van het noodzakelijke capaciteitsvolume en het aantal uren tijdens dewelke deze capaciteit gebruikt zal worden ten behoeve van de toereikendheid, met het oog op het verzekeren van het vereiste niveau aan bevoorradingszekerheid zoals bepaald in paragraaf 3, voor de veilingen van één jaar en van vier jaar vóór de periode van capaciteitslevering. Dit verslag omvat eveneens een voorstel voor een minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering plaatsvindt. Dit minimaal te reserveren volume is minstens gelijk aan de capaciteit die gemiddeld minder dan 200 draaiuren heeft per jaar teneinde de totale piekcapaciteit af te dekken; en
een tweede verslag dat een voorstel bevat van parameters, berekend op basis van het volume bedoeld in het 1°, die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de veiling van vier jaar vóór de periode van capaciteitslevering, met name de vraagcurve, de prijslimiet(en), de
referentieprijs, de uitoefenprijs en de reductiefactoren. Dit verslag bevat eveneens de noodzakelijke aanpassingen voor de veiling van één jaar vóór de periode van capaciteitslevering.


Voorafgaand aan de opmaak van het verslag bedoeld in het eerste lid, 1°, stelt de Algemene Directie Energie alle informatie die nuttig is voor die analyse en waarover het beschikt, ter beschikking van de netbeheerder.


Uiterlijk op 15 december van elk jaar worden de in het eerste lid bedoelde verslagen voor advies bezorgd aan de commissie en aan de Algemene Directie Energie.


De Algemene Directie Energie en de commissie maken uiterlijk op 15 februari hun respectieve adviezen met betrekking tot deze verslagen over aan de minister.


Uiterlijk op 30 april 2021 van elk jaar, op basis van de verslagen en de adviezen bedoeld in het eerste en het vierde lid, met het oog op het verzekeren van het vereiste niveau aan bevoorradingszekerheid zoals bepaald in paragraaf 3, na overleg in de Ministerraad, geeft de minister
instructie aan de netbeheerder om de veilingen te organiseren voor de onderzochte perioden van capaciteitslevering, stelt de parameters vast die nodig zijn voor hun organisatie en bepaalt het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt. Dit minimaal te reserveren volume is minstens gelijk aan de capaciteit die gemiddeld minder dan 200 draaiuren heeft per jaar teneinde de totale piekcapaciteit af te dekken, vermeerderd met de onzekerheidsmarge vervat in de initiële
volumeberekening uitgevoerd door de netbeheerder in het verslag bedoeld in het eerste lid, 1°.


De verslagen, adviezen en beslissing, zoals bedoeld in het eerste tot het vijfde lid, worden gepubliceerd op de website van de Algemene Directie Energie.


§ 3.

Het te bereiken niveau van bevoorradingszekerheid dat wordt vooropgesteld voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme, komt overeen met de vraagcurve, die gekalibreerd wordt met als referentie:

desgevallend, de geharmoniseerde normen vastgesteld door de in deze aangelegenheid bevoegde Europese instellingen;
bij het ontbreken van geharmoniseerde normen op Europees niveau, desgevallend de geharmoniseerde normen vastgesteld op regionaal niveau, inzonderheid op het niveau van de Centraal-West- Europese elektriciteitsmarkt;
bij het ontbreken van zulke normen, een berekening van een LOLE van minder dan 3 uur en van een LOLE95 van minder dan 20 uur.


§ 4.

De Koning bepaalt, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de criteria en/of nadere regels voor het in aanmerking komen voor de prekwalificatieprocedure. Deze criteria en/of nadere regels beogen:

de mogelijkheid voor de capaciteitshouders die genieten of genoten hebben van steunmaatregelen om deel te nemen aan de prekwalificatieprocedure;
de minimumdrempel in MW, na toepassing van de reductiefactoren, waaronder de capaciteitshouders niet kunnen deelnemen aan de prekwalificatieprocedure;
de voorwaarden waaronder de houders van rechtstreekse en onrechtstreekse buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen aan de prekwalificatieprocedure. Deze voorwaarden worden vastgesteld voor het eerste leveringsjaar, na advies van de commissie en van de
netbeheerder; zij houden rekening met de verwachte effectieve bijdrage van deze capaciteit tot de bevoorradingszekerheid van België en met het afsluiten van akkoorden onder de betrokken netbeheerders.


De netbeheerder start het prekwalificatieproces uiterlijk op 1 juni op en deelt het resultaat uiterlijk vijftien dagen voor de start van de veilingen aan de capaciteitshouders mee.


Iedere in aanmerking komende houder van productiecapaciteit gelokaliseerd in de Belgische regelzone moet een prekwalificatiedossier indienen. Elke andere in aanmerking komende capaciteitshouder gelokaliseerd in de Belgische regelzone en, onder de voorwaarden bepaald door de Koning krachtens het eerste lid, elke houder van buitenlandse capaciteit is toegestaan om een prekwalificatiedossier in te dienen.


In het geval dat een houder van productiecapaciteit bij indiening van zijn prekwalificatiedossier niet beschikt over de individuele vergunning, zoals bedoeld in artikel 4, bevat het prekwalificatiedossier alle noodzakelijke informatie voor het verkrijgen van deze individuele vergunning, die vereist is krachtens artikel 4 en diens uitvoeringsbesluiten.


§ 5.

Gelijktijdig met de indiening van het prekwalificatiedossier, dient de capaciteitshouder, die een capaciteitscontract wenst te verkrijgen voor meer dan één periode van capaciteitslevering, een ten opzichte van de criteria bepaald krachtens het vierde lid gemotiveerd en gedetailleerd investeringsdossier in bij de commissie.


Na onderzoek van het investeringsdossier bepaalt de commissie de klassering van de capaciteit in een capaciteitscategorie. De beslissing van de commissie betreft enkel de investeringsdossiers van capaciteiten die de netbeheerder heeft geprekwalificeerd. Deze laatste verstrekt de commissie, met al de nodige zorgvuldigheid, alle informatie die hiervoor nodig is.


De commissie deelt haar beslissing uiterlijk vijftien dagen voor de start van de veiling aan de capaciteitshouder mee.


Na afloop van de veiling deelt de commissie, indien het bod van deze capaciteit weerhouden is, aan de netbeheerder en aan de contractuele tegenpartij aangewezen in overeenstemming met artikel 7quaterdecies, de capaciteitscategorie mee waaronder deze valt.


Op voorstel van de commissie, opgesteld na openbare raadpleging en na advies van de netbeheerder, legt de Koning de criteria vast voor het in aanmerking komen van de investeringskosten, die toelaten om elke capaciteit in een capaciteitscategorie te klasseren, en de investeringsdrempels die deze categorieën onderscheiden.

 

§ 6.

Voor iedere periode van capaciteitslevering worden twee veilingen georganiseerd door de netbeheerder: een eerste veiling vier jaar voor de periode van capaciteitslevering, en een tweede veiling één jaar voor de periode van capaciteitslevering.


Elke veiling begint ten laatste op 1 oktober en wordt op 31 oktober afgesloten door de publicatie van de resultaten van de veiling. De netbeheerder deelt de resultaten van de veilingen mee aan de minister.


Elke capaciteitshouder die na het doorlopen van de prekwalificatieprocedure in aanmerking komt en geselecteerd is, mag deelnemen aan de veiling. Een capaciteitshouder kan beslissen om geen bieding in te dienen in het kader van de veiling voor het geheel of een deel van zijn
capaciteit, op voorwaarde dat hij de netbeheerder er voorafgaand aan de veiling van op de hoogte brengt. De netbeheerder houdt rekening met deze niet-aangeboden capaciteit voor de veiling overeenkomstig de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in
paragraaf 8.


§ 7.

Na afloop van de veiling, sluiten de capaciteitsleveranciers een capaciteitscontract af met de contractuele tegenpartij aangewezen in overeenstemming met artikel 7quaterdecies. Het capaciteitscontract beschrijft de verplichtingen van de capaciteitsleverancier, met name de
beschikbaarheidsverplichting en de verplichting tot het terugbetalen aan de contractuele tegenpartij van het positieve verschil tussen de referentieprijs en de uitoefenprijs. Het capaciteitscontract is in overeenstemming met de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme als bedoeld in paragraaf 8. De standaardcapaciteitscontracten worden goedgekeurd door de commissie, op voorstel van de contractuele tegenpartij, in voorkomend geval opgesteld in samenwerking met de netbeheerder, en worden gepubliceerd op de website van de contractuele tegenpartij.


Gedurende de hele periode van capaciteitslevering gaat de netbeheerder de beschikbaarheid na van de gecontracteerde capaciteit, in overeenstemming met de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in paragraaf 8.


Als tegenprestatie voor de verplichtingen vervat in het capaciteitscontract, kent de contractuele tegenpartij aangewezen in overeenstemming met artikel 7quaterdecies, aan de capaciteitsleveranciers een capaciteitsvergoeding toe (in EUR/MW/jaar). Deze capaciteitsvergoeding
wordt maandelijks betaald, vanaf de eerste maand van de periode van capaciteitslevering.


Het aantal perioden van capaciteitslevering waarvoor de leverancier een capaciteitsvergoeding ontvangt, zoals bepaald in het capaciteitscontract, bedraagt maximaal één, drie, acht of vijftien perioden, in functie van de capaciteitscategorie waartoe de gecontracteerde capaciteit
behoort.


§ 8.

Na raadpleging van de netgebruikers, legt de netbeheerder de werkingsregels van het capaciteits-vergoedingsmechanisme ter goedkeuring voor aan de commissie. Deze regels beogen:

de concurrentie in de veilingen zoveel mogelijk te stimuleren;
elk misbruik van de markt te voorkomen;
de economische efficiëntie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme te verzekeren om ervoor te zorgen dat de toegekende capaciteitsvergoedingen passend en evenredig zijn en dat de mogelijke negatieve effecten op de goede werking van de markt zo beperkt
mogelijk zijn;
de technische beperkingen van het net te respecteren en rekening te houden met de bepalingen van het technisch reglement betreffende de indiening en de behandeling van aanvragen voor aansluiting aan het transmissienet en het afsluiten van aansluitingscontracten.


De werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme omvatten in het bijzonder:

de criteria en modaliteiten inzake prekwalificatie;
de veilingsmodaliteiten;
de beschikbaarheidsverplichtingen voor de capaciteitsleveranciers, en de penaliteiten voor schending van deze verplichtingen;
de financiële garanties die de capaciteitsleveranciers moeten leveren;
ten laatste één jaar voor de eerste periode van capaciteitslevering, de mechanismen ter organisatie van de secundaire markt;
de nadere regels voor de uitwisseling van informatie en de regels die de transparantie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme waarborgen.

 

Uiterlijk op 15 mei van elk jaar, publiceert de netbeheerder, met respect voor het vertrouwelijk karakter van commercieel gevoelige informatie, de goedgekeurde werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme op zijn website.

 


§ 9.

De controle van de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme wordt aan de commissie toevertrouwd, die hiervoor beschikt over de bevoegdheden die hem worden toegekend in artikel 26, § 1bis, eerste lid. De Koning kan de nadere regels van deze
controle bepalen, onverminderd de bevoegdheden toegekend aan de commissie door artikel 23, § 2.