Afdeling 3.
Gerichte veilingen


Art. 7duodecies.

1.

In het geval de minister vaststelt dat de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in artikel 7undecies niet binnen een redelijke en gepaste termijn kan gerealiseerd worden en/of vaststelt dat een manifest risico voor de bevoorradingszekerheid van de Belgische regelzone bestaat in de periode voor 2025, kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een gerichte veiling organiseren. In voorkomend geval, bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het beoogde volume aan capaciteit in het kader van de veilingen, alsook de andere parameters en nadere regels die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de veiling.


De Koning heft de instructie bedoeld in het eerste lid op binnen tien dagen vanaf de kennisgeving door de Europese Commissie van haar beslissing dat de steunmaatregelen bedoeld in deze afdeling onverenigbare staatssteun vormen in de zin van artikel 107 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Die opheffing impliceert het verbod tot organisatie van de gerichte veiling of de onmiddellijke annulering.


In ieder geval wordt slechts het recht op een capaciteitsvergoeding of het recht op enige andere vorm van subsidie toegekend, na de verkrijging door de Belgische Staat van de beslissing van de Europese Commissie volgens dewelke de steunmaatregelen bedoeld in deze afdeling geen onverenigbare staatssteun vormen in de zin van artikel 107 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, of na het verstrijken van de termijnen bedoeld in artikel 4 van Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Ten laatste tien dagen na ontvangst van een beslissing van de Europese Commissie in het kader van artikel 107 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, of na het verstrijken van de termijnen bedoeld in artikel 4 van Verordening (EU) 2015/1589, laat de minister in het Belgisch Staatsblad een bericht publiceren met een samenvatting en verwijzing naar voornoemde beslissing van de Europese Commissie of waarbij het bericht het verstrijken van voornoemde termijn vaststelt.


2.

De procedure van gerichte veilingen is waar mogelijk gebaseerd op de principes van het capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in artikel 7undecies, 2 tot 14. Indien de gerichte veiling plaatsvindt voor de volledige invoering van een capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in artikel 7undecies, is deze veiling slechts een gedeeltelijke implementatie die moet worden vervolledigd door het organiseren van aanvullende veilingen zodat het volledige volume van de benodigde capaciteit kan worden bereikt.


3.

De kosten die voortvloeien uit de gerichte veiling bedoeld in paragraaf 1 worden gefinancierd overeenkomstig het financieringsmechanisme bedoeld in artikel 7undecies, 15.