HOOFDSTUK 1.
Inleidende bepalingen


Art. I.1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. I.2. Dit decreet zet de bepalingen om van:
1 richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie;
2 richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van richtlijn 90/313/EEG van de Raad;
3 richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.