Art. I.1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.