HOOFDSTUK 2.
Definities


Afdeling 1.
Definities met betrekking tot het toepassingsgebied


Art. I.3.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1░ Vlaamse overheid:

a) het Vlaams Parlement, zijn diensten, en de instellingen die aan het Vlaams Parlement verbonden zijn;

b) de autonome diensten die onder toezicht staan van het Vlaams Parlement;

c) de Vlaamse Regering en de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering;

d) de Vlaamse administratie;

e) de provinciegouverneurs en de arrondissementscommissarissen;

f) de Vlaamse openbare instellingen die niet behoren tot de Vlaamse administratie;

g) de Vlaamse adviesorganen;

h) de Vlaamse administratieve rechtscolleges;

2░ Vlaamse administratie:

a) de departementen;

b) de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid;

c) de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid;

d) de publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen;

e) de privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, met uitzondering van de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid;

f) de Dienst van de Bestuursrechtscolleges;

g) de onderwijsinspectie;

3░ Vlaamse adviesorganen:

a) de strategische adviesraden;

b) de andere raden, commissies, comitÚs en andere organen, ongeacht de benaming ervan, die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

1) ze zijn opgericht bij decreet, bij besluit van de Vlaamse Regering, bij besluit van een Vlaamse minister, of bij wet, koninklijk besluit of ministerieel besluit in aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de gewesten of gemeenschappen behoren;

2) hun opdracht bestaat er hoofdzakelijk in advies te verlenen, ongeacht de benaming ervan, uit eigen beweging of op verzoek;

3) ze verlenen advies aan onder meer het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, een Vlaamse minister of de Vlaamse administratie;

4░ Vlaamse openbare instellingen die niet behoren tot de Vlaamse administratie:

a) het Fonds voor Innoveren en Ondernemen;

b) het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector - FIVA;

c) het Fonds Culturele Infrastructuur - FoCI;

d) het Garantiefonds Huisvesting;

e) het Grindfonds;

f) het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant;

g) het Pendelfonds;

h) het Rubiconfonds;

i) het Topstukkenfonds;

j) het Vlaams Brusselfonds;

k) het Vlaams Fonds voor de Lastendelging - VFLD;

l) het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF;

m) de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - de Watergroep;

n) het Vlaams Fonds voor de Letteren - VFL;

o) de Vlaamse Radio en Televisie - VRT;

p) de nv Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO;

q) het Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - ILVO;

r) het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics;

s) het Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO;

t) het ondersteunend centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos - ANB;

u) het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen - DV;

v) het Eigen Vermogen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen - KMSKA;

w) de Limburgse Reconversiemaatschappij;

x) de Participatiemaatschappij Vlaanderen;

y) de Vlaamse Participatiemaatschappij;

5░ lokale overheden:

a) de gemeenten;

b) de districten;

c) de provincies;

d) de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

e) de samenwerkingsvormen, vermeld in deel 3, titel 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

f) de intergemeentelijke onderwijsvereniging, vermeld in het decreet van 28 november 2008 betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging;

g) de welzijnsverenigingen, vermeld in deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

h) de autonome verzorgingsinstellingen, vermeld in deel 3, titel 4, hoofdstuk 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

i) de verzelfstandigde agentschappen die opgericht zijn door een provincie of een gemeente;

j) de polders en de wateringen;

k) de besturen van de erkende kerk- of geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten;

6░ instellingen met een publieke taak: instellingen die niet behoren tot de Vlaamse overheid of tot een lokale overheid maar die voldoen aan al de volgende kenmerken:

a) ze zijn opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriŰle of commerciŰle aard zijn;

b) ze bezitten rechtspersoonlijkheid;

c) 1) ofwel worden ze voor meer dan de helft gefinancierd door de Vlaamse overheid, een lokale overheid of een andere instelling met een publieke taak;

2) ofwel hebben de Vlaamse overheid, een lokale overheid of een andere instelling met een publieke taak meer dan de helft van de stemmen in de raad van bestuur;

3) ofwel staat hun beheer onder toezicht van de Vlaamse overheid, een lokale overheid of een andere instelling met een publieke taak;

7░ milieu-instanties: natuurlijke personen, groeperingen van natuurlijke personen, rechtspersonen of groeperingen van rechtspersonen, die niet behoren tot de Vlaamse overheid of een lokale overheid, en die niet beschouwd worden als een instelling met een publieke taak als vermeld in punt 6░, maar die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

a) ze staan onder het toezicht van de Vlaamse, een lokale overheid of een instelling met een publieke taak;

b) ze oefenen openbare verantwoordelijkheden of functies uit of verlenen openbare diensten met betrekking tot het milieu;

8░ externe overheden:

a) de overheden die tot het federale, supranationale of internationale niveau behoren;

b) de overheden van andere gemeenschappen en gewesten;

c) de lokale overheden van de andere gewesten;

9░ overheidsondernemingen: de ondernemingen die niet behoren tot de Vlaamse overheid of tot een lokale overheid en die niet beschouwd worden als een instelling met een publieke taak of een milieu-instantie, maar waarop de Vlaamse overheid, lokale overheden, instellingen met een publieke taak of milieu-instanties, direct of indirect, een overheersende invloed kunnen uitoefenen op grond van eigendom, financiŰle deelname of de voorschriften die op de onderneming van toepassing zijn. Er is een overheersende invloed in elk van de volgende gevallen:

a) de Vlaamse of lokale overheden bezitten direct of indirect de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming;

b) de Vlaamse of lokale overheden beschikken direct of indirect over de meerderheid van de stemrechten, verbonden aan de aandelen die de onderneming uitgeeft;

c) de Vlaamse of lokale overheden kunnen direct of indirect meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, het leidinggevend of het toezichthoudend orgaan van de onderneming aanwijzen.


Afdeling 2.
Andere definities


Art. I.4.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1░ algemene verordening gegevensbescherming: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

2░ archiefinstelling: een instelling waaraan bestuursdocumenten worden overgedragen overeenkomstig wettelijke verplichtingen of waarvan de belangrijkste taak bestaat uit het bewaren van bestuursdocumenten waarvan de bewaartermijn verstreken is en de definitieve bestemming permanente bewaring is;

3░ bestuursdocumenten: alle informatie, ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van een overheidsinstantie;

4░ bibliotheek: instantie waarvan de belangrijkste taak het bewaren en ontsluiten van uitgegeven schriftelijke en audiovisuele werken is;

5░ bonus: de extra bezoldiging die toegekend is aan de lijnmanager, boven op het jaarsalaris, omdat de vooraf afgesproken doelstellingen behaald zijn;

6░ centrale website van de Vlaamse overheid: het webplatform Vlaanderen.be;

7░ burgers: alle natuurlijke personen, groeperingen van natuurlijke personen, rechtspersonen of groeperingen van rechtspersonen;

8░ gebruikers: burgers, andere overheidsinstanties, externe overheden of instellingen met een publieke taak, in de mate dat ze in contact staan met de overheidsinstanties bij de toepassing van wettelijke of reglementaire bepalingen;

9░ jaarlijkse bezoldiging: het ge´ndexeerde jaarsalaris, inclusief toelagen en bonussen, maar uitgezonderd de sociale voordelen, voordelen van alle aard en onkostenvergoedingen;

10░ jaarsalaris: het ge´ndexeerde jaarsalaris, exclusief toelagen en bonussen;

11░ milieu-informatie: informatie over:

a) het milieu;

b) maatregelen en activiteiten die aanleiding geven of kunnen geven tot druk op het milieu, alsook de analyses en evaluaties ervan die relevant zijn voor de maatregelen en activiteiten, vermeld in punt e);

c) de druk die de maatregelen en activiteiten, vermeld in punt b), veroorzaken op het milieu door factoren van milieuverstoring zoals verontreiniging;

d) de natuur, de cultureel waardevolle gebieden en bouwwerken, de gezondheid, de veiligheid en de levensomstandigheden van de mens en de effecten daarop, in de mate dat ze worden of kunnen worden aangetast door de toestand van het milieu, de maatregelen en activiteiten, bedoeld in punt b), of de verstoringsfactoren, vermeld in punt c);

e) maatregelen en activiteiten die tot doel hebben het milieu en de elementen, vermeld in punt d), in stand te houden, te herstellen, te ontwikkelen, of druk op het milieu te voorkomen, te beperken of te compenseren, alsook de analyses en evaluaties ervan;

12░ museum: instantie waarvan de belangrijkste taak erin bestaat culturele hulpbronnen te bewaren en tentoon te stellen en die toegankelijk zijn voor het publiek;

13░ overheidscommunicatie: elke boodschap, bestemd voor het publiek of delen ervan, die uitgaat van overheidsinstanties, ongeacht wat de doelstellingen ervan zijn en welke kanalen ervoor worden gebruikt en ongeacht of de overheidsinstanties daarvoor samenwerken met derden;

14░ persoonsgegevens: de persoonsgegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

15░ raad van bestuur: het bestuursorgaan van een rechtspersoon, ongeacht de benaming ervan, dat als college over de bevoegdheden beschikt die noodzakelijk zijn om de opdracht of het maatschappelijk doel van de rechtspersoon te verwezenlijken.