Afdeling 2.
Andere definities


Art. I.4.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1░ algemene verordening gegevensbescherming: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

2░ archiefinstelling: een instelling waaraan bestuursdocumenten worden overgedragen overeenkomstig wettelijke verplichtingen of waarvan de belangrijkste taak bestaat uit het bewaren van bestuursdocumenten waarvan de bewaartermijn verstreken is en de definitieve bestemming permanente bewaring is;

3░ bestuursdocumenten: alle informatie, ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van een overheidsinstantie;

4░ bibliotheek: instantie waarvan de belangrijkste taak het bewaren en ontsluiten van uitgegeven schriftelijke en audiovisuele werken is;

5░ bonus: de extra bezoldiging die toegekend is aan de lijnmanager, boven op het jaarsalaris, omdat de vooraf afgesproken doelstellingen behaald zijn;

6░ centrale website van de Vlaamse overheid: het webplatform Vlaanderen.be;

7░ burgers: alle natuurlijke personen, groeperingen van natuurlijke personen, rechtspersonen of groeperingen van rechtspersonen;

8░ gebruikers: burgers, andere overheidsinstanties, externe overheden of instellingen met een publieke taak, in de mate dat ze in contact staan met de overheidsinstanties bij de toepassing van wettelijke of reglementaire bepalingen;

9░ jaarlijkse bezoldiging: het ge´ndexeerde jaarsalaris, inclusief toelagen en bonussen, maar uitgezonderd de sociale voordelen, voordelen van alle aard en onkostenvergoedingen;

10░ jaarsalaris: het ge´ndexeerde jaarsalaris, exclusief toelagen en bonussen;

11░ milieu-informatie: informatie over:

a) het milieu;

b) maatregelen en activiteiten die aanleiding geven of kunnen geven tot druk op het milieu, alsook de analyses en evaluaties ervan die relevant zijn voor de maatregelen en activiteiten, vermeld in punt e);

c) de druk die de maatregelen en activiteiten, vermeld in punt b), veroorzaken op het milieu door factoren van milieuverstoring zoals verontreiniging;

d) de natuur, de cultureel waardevolle gebieden en bouwwerken, de gezondheid, de veiligheid en de levensomstandigheden van de mens en de effecten daarop, in de mate dat ze worden of kunnen worden aangetast door de toestand van het milieu, de maatregelen en activiteiten, bedoeld in punt b), of de verstoringsfactoren, vermeld in punt c);

e) maatregelen en activiteiten die tot doel hebben het milieu en de elementen, vermeld in punt d), in stand te houden, te herstellen, te ontwikkelen, of druk op het milieu te voorkomen, te beperken of te compenseren, alsook de analyses en evaluaties ervan;

12░ museum: instantie waarvan de belangrijkste taak erin bestaat culturele hulpbronnen te bewaren en tentoon te stellen en die toegankelijk zijn voor het publiek;

13░ overheidscommunicatie: elke boodschap, bestemd voor het publiek of delen ervan, die uitgaat van overheidsinstanties, ongeacht wat de doelstellingen ervan zijn en welke kanalen ervoor worden gebruikt en ongeacht of de overheidsinstanties daarvoor samenwerken met derden;

14░ persoonsgegevens: de persoonsgegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

15░ raad van bestuur: het bestuursorgaan van een rechtspersoon, ongeacht de benaming ervan, dat als college over de bevoegdheden beschikt die noodzakelijk zijn om de opdracht of het maatschappelijk doel van de rechtspersoon te verwezenlijken.