Art. II.29.

Wat de lokale overheden betreft, wordt de beslissing over de aanvraag tot openbaarmaking, onverminderd delegatie, genomen door de volgende personen:

1 voor de gemeenten, de districten en de OCMW's: door de algemeen directeur;

2 voor de provincies: door de griffier;

3 voor de polders en wateringen: door de dijkgraaf van de polder of de voorzitter van de watering;

4 voor de besturen van de erkende kerk- of geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten: door hun voorzitter.