Art. II.66.

1. Als de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.53, 1, beslist dat hergebruik toegestaan is, stelt ze in geval van onvoorwaardelijk hergebruik uiterlijk binnen de termijn van twintig kalenderdagen, vermeld in artikel II.64/2, 1 en 2, de bestuursdocumenten in kwestie ter beschikking van de aanvrager.

Als de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.53, 1, oordeelt dat ze de gevraagde bestuursdocumenten moeilijk tijdig kan verzamelen, wordt de termijn, vermeld in het eerste lid, op veertig kalenderdagen gebracht, conform artikel II.64/2, 3.

2. In geval van voorwaardelijk hergebruik, bezorgt de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.53, 1, de bestuursdocumenten in kwestie aan de aanvrager, samen met een modellicentie als vermeld in artikel II.61, 1, binnen de termijnen, vermeld in paragraaf 1.

Als de overheidsinstantie afwijkt van de modellicenties, vermeld in artikel II.61, 1, bezorgt ze de motivering van die afwijking aan de aanvrager, samen met de voorwaarden die van toepassing zijn, conform artikel II.61, 2.