Art. II.76.

1. Een klacht kan mondeling of schriftelijk ingediend worden.

Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief, per e-mail of, in voorkomend geval, per webformulier.

2. Een schriftelijke klacht is ontvankelijk als:

1 de naam en het adres van de indiener van de klacht bekend zijn;

2 de klacht een omschrijving bevat van de feiten waartegen ze gericht is.