Art. III.24.

De overheidsinstanties, vermeld in artikel III.22, eerste lid, 3 tot en met 9, stellen een deontologische code op voor hun personeelsleden.

De overheidsinstanties, vermeld in artikel III.22, eerste lid, 3 tot en met 6, stellen een regeling op voor de bescherming van klokkenluiders.

Onder klokkenluiders als vermeld in het tweede lid, wordt verstaan: de personeelsleden die bij de uitoefening van hun ambt nalatigheden, misbruiken of misdrijven binnen de instantie waar ze werken, hebben vastgesteld en gemeld.