Art. III.38. De raad van bestuur stelt een deontologische code op voor zijn leden.