Art. III.62.

Voor de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen en de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen wordt jaarlijks een rapport opgesteld over de uitvoering van het ondernemingsplan conform artikel III.61, 1.

Het jaarrapport omvat onder meer de status van de uitvoering van de beleids- en beheersdoelstellingen.

Het jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan wordt uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar vastgesteld.