Art. III.70.

1. De overheidsinstanties, vermeld in artikel III.65, 2, zijn in ieder geval verplicht:

1 persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;

2 bij iedere nieuwe toepassing van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer vooraf adequate technische en organisatorische maatregelen in te bouwen voor de naleving van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;

3 op elk moment te waken over de kwaliteit en de veiligheid van gegevens en alle maatregelen te treffen om een perfecte bewaring van persoonsgegevens te garanderen.

2. De elektronische mededeling van gegevens uit gegevensbronnen als vermeld in artikel III.66, 1, aan andere overheidsinstanties als vermeld in artikel III.65, 2, is kosteloos.

De Vlaamse Regering kan regels bepalen om de kosten voor de elektronische mededeling van die gegevens aan externe overheden aan te rekenen.