Art. III.79.

1. Tenzij het anders wordt vermeld in deze afdeling, is deze afdeling van toepassing op de volgende overheidsinstanties:

1 de Vlaamse administratie;

2 de Vlaamse administratieve rechtscolleges;

3 de Vlaamse adviesorganen;

4 de Vlaamse openbare instellingen die niet behoren tot de Vlaamse administratie, behalve wat artikel III.84 betreft;

5 de lokale overheden, behalve wat artikel III.83, 2, III.84 en III.88, 2, betreft.

2. Deze afdeling is van toepassing op de bestuursdocumenten die de overheidsinstanties, vermeld in paragraaf 1, bezitten, met uitzondering van de bestuursdocumenten van de lokale overheden die geen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn, als die bestuursdocumenten geen nut meer hebben voor de administratie of als ze betrekking hebben op federale aangelegenheden.