Art. III.84.

De overheidsinstanties, vermeld in artikel III.79, 1, dragen hun bestuursdocumenten waarvan de bewaartermijn, vermeld in artikel III.87, 1, 2, verstreken is en waarvan de definitieve bestemming, vermeld in artikel III.87, 1, 3, permanente bewaring is, over aan het depot dat de Vlaamse Regering daarvoor aangewezen heeft.

De instanties van de Vlaamse administratie zijn verplicht hun bestuursdocumenten die administratief zijn afgehandeld, onmiddellijk over te dragen aan het depot, vermeld in het eerste lid.

De Vlaamse Regering stelt de nadere bepalingen vast inzake de kwaliteitscriteria van het depot en de procedures voor de overdracht van bestuursdocumenten aan het depot.