Onderafdeling 2.
Samenstelling


Art. III.95. Een strategische adviesraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld binnen het werkterrein van de adviesraad, in voorkomend geval, aangevuld met onafhankelijke deskundigen binnen het werkterrein van de adviesraad en vertegenwoordigers van de lokale overheden.

Art. III.96.

§ 1. De Vlaamse Regering benoemt de leden van de strategische adviesraden voor een termijn van vier jaar. Vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld worden benoemd op voordracht van representatieve middenveldorganisaties. Onafhankelijke deskundigen worden benoemd na een openbare oproep tot kandidaatstelling. Vertegenwoordigers van lokale overheden worden benoemd op voordracht van de Vereniging van Vlaamse Provincies of van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

 

§ 2. Onder de leden van de strategische adviesraad wordt een voorzitter aangewezen, hetzij door de Vlaamse Regering, hetzij door de leden van de adviesraad.

 

Als de strategische adviesraad rechtspersoonlijkheid heeft, wordt de raad in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, onverminderd de mogelijkheid tot delegatie van die bevoegdheid.


Art. III.97.

Leden van strategische adviesraden oefenen hun functie uit in volledige onafhankelijkheid van de Vlaamse overheid.

 

Het lidmaatschap van een strategische adviesraad of van een werkcommissie als vermeld in artikel III.99, is onverenigbaar met:

1° een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;

2° het ambt van minister, staatssecretaris of kabinetslid;

3° het ambt van personeelslid van een departement of agentschap van de Vlaamse overheid, dat in een hiėrarchische verhouding staat tot de minister die bevoegd is voor de betrokken strategische adviesraad;

4° het ambt van personeelslid van het Vlaams Parlement of van de instellingen die verbonden zijn aan het Vlaams Parlement;

5° het ambt van personeelslid van de strategische adviesraad.


Art. III.98. De Vlaamse Regering kan leden van strategische adviesraden ontslaan op eigen verzoek of om ernstige redenen. Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld kunnen alleen ontslagen worden op verzoek van de representatieve middenveldorganisatie. Vertegenwoordigers van lokale overheden kunnen alleen ontslagen worden op verzoek van de Vereniging van Vlaamse Provincies of van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.