Afdeling 8.
Organisatie van het statistiekbeleid


Art. III.107.

§ 1. Tenzij het anders is vermeld, is deze afdeling van toepassing op de volgende overheidsinstanties:

1° de departementen;

2° de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid;

3° de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid;

4° de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen;

5° de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

6° de gemeenten en de provincies;

7° de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie;

8° de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs;

9° het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek;

10° de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.

 

§ 2. Onder Vlaamse openbare statistieken wordt verstaan: de statistieken die de overheidsinstanties, vermeld in paragraaf 1, ontwikkelen, produceren en verspreiden, die relevant en nodig zijn bij de uitwerking, uitvoering, opvolging of evaluatie van het Vlaamse beleid of die tegemoet komen aan verplichtingen die zijn opgelegd door het Interfederaal Instituut voor Statistiek of internationale statistiekinstellingen en die publiek beschikbaar zijn als open data.


Art. III.108.

De Vlaamse Regering wijst de Vlaamse Statistische Autoriteit aan die belast wordt met de coördinatie van de ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken en de kwaliteitszorg ervan. De Vlaamse Statistische Autoriteit is wetenschappelijk en professioneel onafhankelijk.

 

Deze dienst treedt op als Vlaamse Statistische Autoriteit als vermeld in artikel 36 van het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor Statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.


Art. III.109.

§ 1. De Vlaamse openbare statistieken moeten relevant, nauwkeurig en betrouwbaar, actueel en stipt, toegankelijk en duidelijk, vergelijkbaar en coherent zijn.

 

§ 2. Vlaamse openbare statistieken worden ontwikkeld, geproduceerd en verspreid op basis van onpartijdigheid en objectiviteit, kostenefficiëntie, wetenschappelijke en professionele onafhankelijkheid, met gebruik van degelijke methoden en passende statistische procedures en met respect voor de statistische geheimhouding.

 

De ontwikkeling, productie en verspreiding mogen geen onevenredige lasten met zich brengen. De respondenten worden zo weinig mogelijk belast.


Art. III.110.

De Vlaamse Statistische Autoriteit draagt er zorg voor dat de Vlaamse openbare statistieken worden ontwikkeld, geproduceerd en verspreid conform artikel III.109.

 

De Vlaamse Statistische Autoriteit voert een grondige en systematische kwaliteitsmonitoring uit op de ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken en kan methodologische aanbevelingen geven.

 

De Vlaamse Statistische Autoriteit voert ook zelf statistisch en wetenschappelijk onderzoek uit ter uitvoering van het statistische programma op basis van steekproefenquêtes, van administratieve registers en van organische data.


Art. III.111.

De Vlaamse Regering stelt periodiek het statistische programma vast waarin de planning en afspraken worden vastgelegd voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken. De Vlaamse Statistische Autoriteit coördineert het proces van de voorbereiding en opvolging van het statistische programma.

 

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop het statistische programma voor de Vlaamse openbare statistieken wordt opgesteld.


Art. III.112. De Vlaamse Statistische Autoriteit bereidt met de overheidsinstanties, vermeld in artikel III.107, § 1, standpunten voor internationale statistiekfora voor en verdedigt die in het Interfederaal Instituut voor Statistiek.

Art. III.113.

§ 1. In dit artikel wordt verstaan onder individuele gegevens: informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare observatie- of meeteenheid, met inbegrip van persoonsgegevens.

 

§ 2. Om de opdrachten, vermeld in artikel III.110 tot en met III.112, te kunnen uitoefenen, is de Vlaamse Statistische Autoriteit bevoegd om:

1° de overheidsinstanties, vermeld in artikel III.107, § 1, te verplichten mee te werken aan het opstellen van het statistische programma en de statistieken te ontwikkelen, te produceren en te verspreiden ter uitvoering van het statistische programma voor de Vlaamse openbare statistieken;

2° natuurlijke personen of rechtspersonen, als dat nodig is, te verplichten deel te nemen aan statistische onderzoekingen ter uitvoering van het statistische programma;

3° toegang te krijgen tot alle informatie en documenten, ongeacht de drager ervan, waarover de overheidsinstanties, vermeld in artikel III.107, § 1, beschikken voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken.

 

§ 3. Om de opdrachten, vermeld in artikel III.110 tot en met III.112, te kunnen uitoefenen, gebruikt de Vlaamse Statistische Autoriteit de mededeling van, met inbegrip van de toegang tot, individuele gegevens van de instanties van de Vlaamse overheid, de lokale overheden, de instellingen met een publieke taak, de milieu-instanties en de externe overheden.

 

De Vlaamse Statistische Autoriteit gebruikt voor de uitvoering van haar opdrachten, de persoonsgegevens uit de volgende authentieke gegevensbronnen:

1° het Rijksregister;

2° de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de sociale gegevensbanken.

 

De mededeling van individuele gegevens kan alleen met respect voor de statistische geheimhouding en binnen de grenzen van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is gespecificeerd.

 

§ 4. De Vlaamse Statistische Autoriteit kan, met het oog op de uitvoering van de opdrachten, vermeld in artikel III.110 tot en met III.112, of met het oog op een latere verwerking voor statistische of wetenschappelijke doeleinden:

1° gegevensbanken samenstellen;

2° optreden als vertrouwde derde partij bij de verwerking van individuele gegevens.

 

Bij de uitvoering van het eerste lid kan de Vlaamse Statistische Autoriteit:

1° verschillende externe databanken koppelen;

2° externe databanken aan haar databanken koppelen;

3° haar databanken koppelen.

 

De Vlaamse Statistische Autoriteit gebruikt daarbij de volgende gegevens:

1° het rijksregisternummer, als de gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon die in het Rijksregister is opgenomen;

2° het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, als de gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon die niet in het Rijksregister is opgenomen.

 

De Vlaamse Statistische Autoriteit staat, onder toezicht van de functionaris voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in voor de productie van gepseudonimiseerde gegevens, op verzoek van de overheidsinstanties, vermeld in artikel III.107, § 1, van dit decreet, of op verzoek van universiteiten, hogescholen of erkende onderzoeksinstellingen. De functionaris voor gegevensbescherming controleert het gebruik van alle logische sleutels.

 

De Vlaamse Statistische Autoriteit voert de verwerkingen op een transparante manier uit. Ze registreert alle koppelingen die op verzoek van derden zijn uitgevoerd.

 

De Vlaamse Regering kan de algemene organisatorische en technische maatregelen bepalen die genomen moeten worden om de kwaliteit, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens en het statistische geheim te garanderen.