Art. III.107.

1. Tenzij het anders is vermeld, is deze afdeling van toepassing op de volgende overheidsinstanties:

1 de departementen;

2 de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid;

3 de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid;

4 de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen;

5 de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

6 de gemeenten en de provincies;

7 de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie;

8 de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs;

9 het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek;

10 de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.

2. Onder Vlaamse openbare statistieken wordt verstaan: de statistieken die de overheidsinstanties, vermeld in paragraaf 1, ontwikkelen, produceren en verspreiden, die relevant en nodig zijn bij de uitwerking, uitvoering, opvolging of evaluatie van het Vlaamse beleid of die tegemoet komen aan verplichtingen die zijn opgelegd door het Interfederaal Instituut voor Statistiek of internationale statistiekinstellingen en die publiek beschikbaar zijn als open data.