Art. III.113.

§ 1. In dit artikel wordt verstaan onder individuele gegevens: informatie over een geīdentificeerde of identificeerbare observatie- of meeteenheid, met inbegrip van persoonsgegevens.

 

§ 2. Om de opdrachten, vermeld in artikel III.110 tot en met III.112, te kunnen uitoefenen, is de Vlaamse Statistische Autoriteit bevoegd om:

1° de overheidsinstanties, vermeld in artikel III.107, § 1, te verplichten mee te werken aan het opstellen van het statistische programma en de statistieken te ontwikkelen, te produceren en te verspreiden ter uitvoering van het statistische programma voor de Vlaamse openbare statistieken;

2° natuurlijke personen of rechtspersonen, als dat nodig is, te verplichten deel te nemen aan statistische onderzoekingen ter uitvoering van het statistische programma;

3° toegang te krijgen tot alle informatie en documenten, ongeacht de drager ervan, waarover de overheidsinstanties, vermeld in artikel III.107, § 1, beschikken voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken.

 

§ 3. Om de opdrachten, vermeld in artikel III.110 tot en met III.112, te kunnen uitoefenen, gebruikt de Vlaamse Statistische Autoriteit de mededeling van, met inbegrip van de toegang tot, individuele gegevens van de instanties van de Vlaamse overheid, de lokale overheden, de instellingen met een publieke taak, de milieu-instanties en de externe overheden.

 

De Vlaamse Statistische Autoriteit gebruikt voor de uitvoering van haar opdrachten, de persoonsgegevens uit de volgende authentieke gegevensbronnen:

1° het Rijksregister;

2° de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de sociale gegevensbanken.

 

De mededeling van individuele gegevens kan alleen met respect voor de statistische geheimhouding en binnen de grenzen van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is gespecificeerd.

 

§ 4. De Vlaamse Statistische Autoriteit kan, met het oog op de uitvoering van de opdrachten, vermeld in artikel III.110 tot en met III.112, of met het oog op een latere verwerking voor statistische of wetenschappelijke doeleinden:

1° gegevensbanken samenstellen;

2° optreden als vertrouwde derde partij bij de verwerking van individuele gegevens.

 

Bij de uitvoering van het eerste lid kan de Vlaamse Statistische Autoriteit:

1° verschillende externe databanken koppelen;

2° externe databanken aan haar databanken koppelen;

3° haar databanken koppelen.

 

De Vlaamse Statistische Autoriteit gebruikt daarbij de volgende gegevens:

1° het rijksregisternummer, als de gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon die in het Rijksregister is opgenomen;

2° het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, als de gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon die niet in het Rijksregister is opgenomen.

 

De Vlaamse Statistische Autoriteit staat, onder toezicht van de functionaris voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in voor de productie van gepseudonimiseerde gegevens, op verzoek van de overheidsinstanties, vermeld in artikel III.107, § 1, van dit decreet, of op verzoek van universiteiten, hogescholen of erkende onderzoeksinstellingen. De functionaris voor gegevensbescherming controleert het gebruik van alle logische sleutels.

 

De Vlaamse Statistische Autoriteit voert de verwerkingen op een transparante manier uit. Ze registreert alle koppelingen die op verzoek van derden zijn uitgevoerd.

 

De Vlaamse Regering kan de algemene organisatorische en technische maatregelen bepalen die genomen moeten worden om de kwaliteit, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens en het statistische geheim te garanderen.