Art. III.114.

De departementen, intern verzelfstandigde agentschappen en de extern verzelfstandigde agentschappen staan in voor hun organisatiebeheersing.

 

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat:

1° de vastgelegde doelstellingen bereikt worden en dat de risico's om ze te bereiken bekend en beheerst zijn;

2° wetgeving en procedures nageleefd worden;

3° betrouwbare financiėle en beheersrapportering beschikbaar is;

4° er op een effectieve en efficiėnte wijze gewerkt wordt en dat de beschikbare middelen economisch ingezet worden;

5° de activa beschermd worden en dat fraude voorkomen wordt.